• Kunstwerk slavenmuseum
  • uit-verzinkbad
  • Verzinkte trappen
  • fiets
  • Kunstwerk slavenmuseum
  • Kunstwerk slavenmuseum

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. U kunt ze eventueel ook hier downloaden.

VERZINKERIJ
WEST BRABANT b.v.
OUDENBOSCH

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ HET AANBIEDEN EN UITVOEREN VAN THERMISCH VERZINKWERK DOOR VERZINKERIJ WEST BRABANT BV.,
BLAUWE HOEFWEG 11 TE OUDENBOSCH

Artikel 1: ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen tot, en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en diensten. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn derhalve tussen partijen van kracht, voor zover niet door beide hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbiedings- of andere voorwaarden wordt door ons niet aanvaard. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel II: AANBIEDING EN OVEREENKOMST
1 Onze aanbiedingen zijn bindend gedurende 6 weken.
2. Een overeenkomst komt tot stand, doordat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd of, bij niet schriftelijke opdrachtbevestigingen, met de uitvoering van de werkzaamheden zijn begonnen.
3. Bij een opdracht met een looptijd langer dan 3 maanden kan de prijs wijziging ondergaan onder invloed van verandering van belangrijke kostenfactoren tenzij een langere looptijd met een vaste prijs vooraf schriftelijk is overeengekomen. In de betreffende opdracht zal dan de hoeveelheid, waarvoor de vaste prijs geldt, moeten zijn vermeld.

Artikel III: PRIJS
1 . Onze prijzen zijn netto contant voor levering af fabriek, waaronder wordt verstaan levering gereed ter inlading.
2. In onze prijzen zijn niet begrepen de kosten van speciale bewerkingen zoals het ontdoen van materiaal van zware roest, vet, verf, lak, bitumen, lasslakken, vormzand of metallische deklagen, het glad afwerken van lasnaden, het boren van ontluchtingsgaten, het gedeeltelijk zinkvrij houden, het optappen en uitborstelen van draadeinden, het fosfateren, het chromateren, het aanbrengen van merken, het demonteren in onderdelen, het richten na oppervlakte- behandeling, het verpakken en bundelen ed.
3. De door ons opgegeven prijzen zijn gesteld in Euro’s en exclusief de omzetbelasting (BTW).
4. Is een prijs per gewicht opgegeven dan wordt onder dit gewicht verstaan het gewicht na de bewerking.

Artikel IV: UITVOERING VAN HET WERK
1 . De uitvoering geschiedt conform de ten tijde van onze aanbieding van kracht zijnde Nederlandse norm, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de opdrachtgever andere voorschriften van toepassing wenst te doen zijn, en dit niet vftdr onze aanbieding schriftelijk aan ons heeft medegedeeld, hebben wij het recht onze aanbieding dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bij onze aanbiedingen wordt er van uitgegaan dat:
a. de goederen binnen vier weken na opdracht aangeleverd worden;
b. de goederen in zijn geheel en zonder speciale bewerking of bijzonder gereedschap bewerkt kunnen worden;
c. het grondmateriaal een dusdanige samenstelling heeft, dat bij een normale verzinkbewerking geen grotere massa van de zinklaag wordt gevormd dan twee maal het in de geldende Nederlandse norm aangegeven minimum;
d. in holle voorwerpen, zichtbare ontluchtingsgaten (met een minimale diameter van 10 mm) aanwezig zijn op plaatsen, die in overleg met ons zijn vastgesteld;
e. samengestelde constructies in gedemonteerde toestand aangeleverd worden;
f. bij constructies die alleen uitwendig verzinkt moeten worden, de door ons nodig geachte flenzen, ontluchtingspijpen, bouten, moeren en pakkingen worden meegeleverd.
3. Het verzinken houdt niet in, dat een zonder meer voor verdere deklagen gereed oppervlak ontstaat.
4. Indien verzinkwerk na het verzinken van verdere deklagen moet worden voorzien, dient dat vooraf schriftelijk aan ons te worden medegedeeld.

Artikel V: KEURING EN RECLAMES
1 . Indien dit uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, is de opdrachtgever bevoegd binnen
1 4 dagen na het bericht van het gereedkomen het werk in ons bedrijf te keuren, bij gebreke waarvan de goederen als goedgekeurd gelden.
De keuring moet geschieden volgens de keuringsmethoden, zoals beschreven in de ten tijde van de aanbieding geldende Nederlandse norm, tenzij andere eisen vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Is geen keuring in ons bedrijf overeengekomen, dan is de opdrachtgever bevoegd binnen
8 dagen na onze aflevering van de goederen te reclameren over de kwaliteit van het geleverde werk, bij gebreke waarvan de goederen als goedgekeurd gelden.
3. Wanneer wij een reclame, nadat wij in staat zijn gesteld deze te onderzoeken, als redelijk hebben aanvaard, zullen wij de bewerking in ons bedrijf op onze kosten opnieuw verrichten. Indien hernieuwde bewerking meer zou kosten dan vervanging van de goederen door gelijkwaardige goederen in behoorlijk bewerkte staat, dan zijn wij gerechtigd de goederen als voormeld te vervangen in plaats van te bewerken.
Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten in verband met het afkeuren en opnieuw bewerken c.q. vervangen, gemaakt, zoals transportkosten, bijwerkkosten, demontagekosten ed.
4. Indien na onze bewerking(en) door derden enige andere bewerking aan het materiaal wordt uitgevoerd, zijn wij niet aansprakelijk voor alsdan optredende gebreken in ons deel van de bewerking.
5. Voorzover geen overeenstemming tussen opdrachtgever en ons wordt bereikt over het technische keuringsresultaat of over de gerechtvaardigheid van een reclame, zal een bindend advies op kosten van ongelijk gevraagd worden aan een in onderling overleg aan te wijzen keuringsinstantie.
Indien over de keuringsinstantie geen overeenstemming bereikt wordt, heeft de meest gerede partij het recht het Metaalinstituut TNO te Delft als zodanig aan te wijzen.

Artikel VI: AANSPRAKELIJKHEID
1 . Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld onzerzijds en met inachtneming van hetgeen hieronder is bepaald, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ontstaan aan de goederen voor, tijdens of na het uitvoeren van het werk, of voor enige directe schade (inclusief bedrijfsschade) aan personen of goederen, door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van of verband houdt met het door ons te verrichten werk. De opdrachtgever zal ons vrijwaren ter zake van aanspraken van derden.
2. Mochten wij tengevolge van opzet of grove schuld toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de daadwerkelijke bewerkingskosten van de betreffende goederen.
3. Bij beschadiging, vergaan, vermissing of diefstal van de goederen, die aan opzet of grove schuld onzerzijds te wijten is, zijn wij ten hoogste aansprakelijk tot de waarde van de betreffende goederen zelf.
4. Wij zijn niet aansprakelijk voor:
- aantallen van massa-artikelen;
- afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde zaken;
- voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
- onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door opdrachtgever van het geleverde.
5. Indien wij aansprakelijk zijn voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door onze assuradeur te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij ons worden ingediend.

Artikel VII: LEVERTIJD
1 . Een opgegeven leveringstijd is indicatief en is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij over- schrijding van een termijn dient opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen.
2. De goederen gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, vanaf het moment dat wij de opdrachtgever ervan in kennis hebben gesteld, dat de goederen in onze werkplaats of op ons terrein ter verzending en/of keuring gereed liggen.
3. Nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van dit artikel, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade aan en/of door deze goederen voor ons, de opdrachtgever en/of derden mocht ontstaan.
4. Indien de opdrachtgever de goederen niet binnen een week, nadat zij als geleverd gelden in de zin van dit artikel, heeft afgehaald, hebben wij het recht de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever aan zijn adres af te zenden.

Artikel VIII: VERZENDING
1 . De in- en uitlading en het vervoer van alle goederen geschieden buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening van de opdrachtgever, ook in die gevallen, waarin het vervoer met onze eigen transportmiddelen geschiedt.
2. Eventueel door ons betaalde vrachtkosten worden beschouwd als voorschot ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel IX: BETALING
1 . Onze factuurbedragen zijn netto contant. De daarin begrepen kredietbeperkingstoeslag mag bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, in mindering worden gebracht.
Betaling dient zonder aftrek of schuldvergelijk plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum in contanten of op een door ons aan te wijzen rekening.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is minimaal een bedrag ad € 400,00 aan incassokosten aan ons verschuldigd.
3. Wij behouden ons het recht voor desgewenst in afwijking van hetgeen te dien zake is overeengekomen, betaling â contant bij aflevering, betaling vooraf of zekerheidstelling voor betaling te verlangen, of in nog andere zin afwijkende betalingscondities te stellen.
4. Betalingen worden in de eerste plaats aangewend voor dekking van de gemaakte kosten en rente en strekken eerst daarna tot dekking van de leveringen, met dien verstande, dat deze betalingen steeds met de oudste vervallen facturen worden verrekend.

Artikel X: ONTBINDING
1 . Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
Onder overmacht wordt ten deze verstaan, elke omstandigheid tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, energie- en andere storingen in ons bedrijf of dat van onze toeleveranciers en vertraagde levering, door welke oorzaak dan ook, van door ons tijdig bestelde, belangrijke materialen, grond- of hulpstoffen of onderdelen.
2. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillisement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de over- eenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, te onzer keuze zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben of krijgen, dadelijk en ineens opeisbaar.
3. Indien wij ingevolge het gestelde in lid 1 of lid 2 van dit artikel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden beschouwen, hebben wij het recht van de opdrachtgever te verlangen, dat hij de in bewerking zijnde goederen tot zich neemt, tegen betaling van de in de prijs gecalculeerde bewerkingen die op het ogenblik van ontbinding uitgevoerd zijn, bij gebreke waarvan wij te onzer keuze de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever zullen opslaan dan wel verkopen.

Artikel XI: TOEPASSELIJK RECHT
Alle geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of op overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, worden met uitzondering van de geschillen die in artikel V zijn geregeld, voorgelegd aan de rechter bevoegd voor het gebied waarbinnen wij gevestigd zijn. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen onderwerpen zich aan het Nederlandse recht geldende voor het Rijk in Europa.

Artikel XII: DEZE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda op 26 april 2004 onder nummer 20027051 en kunnen te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.